Act CXII of 2011 on the right to information self-determination and freedom of information. Pursuant to Section 20 of the Information Act (hereinafter: the Info Act), we inform the data subject that this data processing is based on voluntary consent.

The purpose of the present data management: In order to ensure the efficient operation of the Company (keeping up-to-date accounting and other records, concluding contracts with partners, etc.) the use of the personal data of the data subject.

Legal basis for data management: The determined, informed and voluntary consent of the data subject pursuant to Section 5 (1) (a) of the Information Act.

Scope of data management: All personal data voluntarily provided by the data subject to achieve the purpose (name, address, mother’s name, place and time of birth, telephone number, e-mail address, etc.)

The duration of data processing with the consent of the data subject is the duration of the legal relationship between the data processing organization (Company) and the data subject.

The controller and the processor shall take all necessary security measures, organizational and technical measures to ensure the highest level of security of personal data and to prevent their unauthorized alteration, destruction and use.

The data controller does not use the personal data for purposes other than those indicated. We will only transfer personal data to third parties with the prior and informed consent of the data subject. This does not apply to any legally required data transfers, which can only take place in exceptional cases. Before complying with each request for official data, the controller shall examine, for each data item, whether there is in fact a legal basis for the transfer.

Pursuant to Section 14 of the Info Act, the data subject may request information on the processing of his or her personal data, as well as request the rectification, deletion or blocking of his or her personal data, or object to the processing of his or her personal data in accordance with Section 21.

Pursuant to Section 22 of the Info Act, the data subject may sue the data controller in case of violation of his / her rights, and pursuant to Section 52 (1), he may initiate an investigation with the National Data Protection and Freedom of Information Authority on the grounds that a personal data breach has occurred. or is in imminent danger.

A jelen adatkezelés célja: A Társaság hatékony működése érdekében (számviteli és egyéb nyilvántartások naprakész vezetése, szerződéskötés partnerekkel, stb.) az érintett személyes adatainak felhasználása.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása az Info törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés köre: Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, önkéntesen megadott valamennyi személyes adat (név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím stb.)

Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama az adatkezelő szervezet (Társaság) és az érintett személy közötti jogviszony fennállásának időtartama.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e azadattovábbítás jogalapja.

Az érintett az Info törvény 14. §-a alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az Info törvény 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.